top of page

Om oss

 

STYRINGSGRUPPA i Levende folkekirke består av:

 

Rolf Kjøde, leder av Evangelisk Luthersk Nettverk

Øivind Benestad, medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd

Ingjerd Bratsberg, medlem av Tunsberg bispedømmeråd

Egil Morland, medlem av Bjørgvin bispedømmeråd

Marie Klakegg Grastveit, medlem av Stavanger bispedømmeråd

Bente Pladsen, diakon i Tønsberg

Kåre Skråmestø, sokneprest i Oslo

 

 

LEVENDE FOLKEKIRKE er opprettet og fungerer på følgende grunnlag:

 

Teologisk basis:
Levende folkekirke slutter seg fullt ut til Den norske kirkes basis, som er Den hellige skrift og kirkens bekjennelsesskrifter. Bibelen er øverste norm i alt som handler om lære og liv.

 

Visjon:
Levende folkekirke ønsker at Den norske kirke skal være en tydelig og evangelisk folkekirke, slik det sammenfattes i kirkens visjonsdokument ved ordene ‘bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende’. Folkekirkens hensikt og mål er å kalle alle mennesker i Norge til tro på evangeliet og til etterfølgelse av Jesus Kristus.

 

Oppdrag:
Levende folkekirke arbeider for at Den norske kirke skal holde fast ved den bibelske og felleskirkelige forståelsen av ekteskapet. Kirkens lære og liturgi må bygge på sannheten om at ekteskapet er Guds ordning for én mann og én kvinne.

 

bottom of page